Miscelanea:Dutch

De BCC Wiki

Kommen Sie, französisch mit nouz zu sprechen! Standort Web mit französischen Lektionen und anderen Informationen

Dutch: http://www.ielanguages.com/dutch.html

German: http://www.ielanguages.com/German.html

Einige erst Wörter

(Ich löse bald dieses Probleme)

Goedemorgen
khoo-duh-mawr-ghuh
Good Morning
Goedemiddag
khoo-duh-mih-dahkh
Good Day
Goedenavond
khoo-duh-nah-fohnt
Good Evening
Goedenacht
khoo-duh-nahkht
Good Night
Hoi / Hallo / Daag / Doei
hoy / hah-loh /
    dahk / doo-ee
Hi / Bye
Tot ziens
toht zeens
Goodbye
Tot straks
    toht straks
See you later
Tot gauw
toht khow
See you soon
Alstublieft / Alsjeblieft
ahlst-ew-bleeft
    / ahl-shuh-bleeft
Please
Dank u wel / Dank je wel
dahnk-ew-vehl / dahnk-yuh-vehl
Thank you
Hartelijk bedankt
hahr-tuh-lik buh-dahnkt
Thank you very much
Graag gedaan
khrahkh khuh-dahn
You're welcome (don't mention it)
Sorry
saw-ree
I'm sorry / Excuse me
Pardon, wat zei u?
pahr-dohn, vat
    zay ew
Pardon me (didn't understand)
Ja / Nee
yah / nay
Yes / No
Hoe gaat het met u?
hoo khaht ut meht ew
How are you? (formal)
Hoe gaat het met je?
hoo khaht ut meht yuh
How are you? (informal)
Goed / Heel goed
khoot / hayl khoot
Fine / Very well
Het gaat / Slecht
uht khaht / slehkht
So so / Bad
Ik ben moe / ziek
ik ben moo / zeek
I'm tired / sick.
Ik heb honger / durst
ik heb hohng-ur / dohrst
I'm hungry / thirsty.
Hoe heet u?
hoo hayt ew
What's your name? (formal)
Hoe heet je?
hoo hayt yuh
What's your name? (informal)
Ik heet...
ik hayt...
My name is (I'm called)...
Ik ben...
ik ben
I am...
Aangenaam (kennis te maken)
ahn-guh-nahm (ken-nis
    tuh mah-kuh)
Nice to meet you.
meneer / mevrouw / mejuffrouw
muh-nayr / muh-frow
    / muh-yuh-frow
Mister / Misses / Miss
Waar komt u vandaan?
vahr kawmt ew fun-dahn
Where are you from? (formal)
Waar kom je vandaan?
vahr kawn yuh fun-dahn
Where are you from? (informal)
Ik kom uit Nederland.
ik kawm owt nay-der-lant
I am from the Netherlands.
Waar woont u?
vahr vohnt ew
Where do you live? (formal)
Waar woon je?
vahr vohnt yuh
Where do you live? (informal)
Ik woon in Amerika.
ik vohn in ah-meh-ree-kah
I live in America.
Hoe oud bent u?
hoo owt bent ew
How old are you? (formal)
Hoe oud ben je?
hoo owt ben yuh
How old are you? (informal)
Ik ben ... jaar (oud).
ik ben ... yahr owt
I am ____ years old.
Spreekt u Nederlands?
spraykt ew nay-der-lahnds
Do you speak Dutch? (formal)
Spreek je Engels?
sprayk yuh ehng-uhls
Do you speak English? (informal)
Ik spreek [geen]...
ik sprayk [khayn]
I [don't] speak...
Ik spreek niet zo goed...
ik sprayk neet zoh
    khood
I don't speak ... very well.
Ik begrijp het [niet.]
ik buh-khraip ut neet
I [don't] understand.
Ik weet het [niet.]
ik vayt ut [neet]
I [don't] know.
Wat kost het?
vat kohst ut
How much is it?
Ik wil graag...
ik vil khrahk
I'd like...
Proost!
prohst
Cheers!
Veel plezier!
fayl pleh-zeer
Have fun!
Veel succes!
fayl suk-sehs
Good luck!
Wees voorzichtig!
vays fohr-zikh-tikh
Be careful!
Dat is geweldig / vreselijk!
dat
    is khuh-vehl-duhkh / fray-zuh-likh
That is great / terrible!
Ik hou van je.
ik how fahn yuh
I love you. (informal)
Ik hou van jullie.
ik how fahn
    juh-lee
I love you (all).
Wat vreemd!
vaht fraymt
How funny / odd!
Wat jammer!
vaht yah-mer
What a pity!
Wat is dit / dat?
vut iss dit / dut
What is this / that?
 
Ferramentas pessoais